Ảnh do độc giả Nguyễn Văn Nhân đang sống và làm việc tại Nhật chia sẻ.

11a-8378-1416906831.jpg
4a-5266-1416906831.jpg
5a-8116-1416906831.jpg
6a-3954-1416906831.jpg
7a-8772-1416906831.jpg
9a-6182-1416906831.jpg
12a-9828-1416906831.jpg
13a-5837-1416906831.jpg
10a-2920-1416906832.jpg
8a-7168-1416906832.jpg